Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata egy, az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, mely összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról. A nyilatkozatot a II. világháború borzalmai ihlették és 1948. december 10-én fogadták el. Az ENSZ-közgyűlés 1950-ben hozott döntése értelmében a nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünneplik. 

 

 

 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Bevezető

Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,

Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz,

Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy az ember végső szükségében a zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön,

Tekintettel arra, hogy igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsolatok kifejeződésének előmozdítása,

Tekintettel arra, hogy az Alapokmányban az Egyesült Nemzetek népei újból hitet tettek az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt az elhatározásukat, hogy elősegítik a szociális haladást és nagyobb szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg,

Tekintettel arra, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködve biztosítják az emberi jogok és alapvető szabadságok általános és tényleges tiszteletbentartását,

Tekintettel arra, hogy a jogok és szabadságok mibenléte tekintetében közös felfogás kialakításának a legnagyobb jelentősége van az említett kötelezettség maradéktalan teljesítésének szempontjából

a közgyűlés kinyilvánítja
az emberi jogok egyetemleges nyilatkozatát

mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy és a társadalom minden szerve, állandóan szem előtt tartva a jelen Nyilatkozatot, oktatás és nevelés útján előmozdítsa e jogok és szabadságok tiszteletbentartásának kifejlesztését, valamint azoknak fokozatosan megvalósuló hazai és nemzetközi jogszabályok útján történő általános és tényleges alkalmazását és elismerését mind a tagállamok népei között, mind pedig a joghatóságuk alatt álló területek népei között.

1. cikk

Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

2. cikk

Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.

3. cikk

Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

4. cikk

Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos.

5. cikk

Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.

6. cikk

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.

7. cikk

A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.

8. cikk

Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.

9. cikk

Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni vagy száműzni.

10. cikk

Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és kőtelezettségei felől, másrészt minden ellene emelt bűnügyi vád megalapozottsága felől.

11. cikk

 1. Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg bűnősségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.
 2. Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a büntetendő cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható.

12. cikk

Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez.

13. cikk

 1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani.
 2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.

14. cikk

 1. Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta menedéket élvezni.
 2. Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges bűncselekmény miatti. kellőképpen megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes tevékenység esetében.

15. cikk

 1. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.
 2. Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.

16. cikk

 1. Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak.
 2. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.
 3. A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.

17. cikk

 1. Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz.
 2. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.

18. cikk

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

19. cikk

Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

20. cikk

 1. Minden személynek joga van békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.
 2. Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kőtelezni.

21. cikk

 1. Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez.
 2. Minden személynek egyenlő feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati állásokra való alkalmazásához.
 3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.

22. cikk

Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden személynek ugyancsak igénye van arra, hogy -az államok erőfeszítései és a nemzetközi együttműködés eredményeképpen és számot vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági erőforrásaival- a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogait kielégíthesse.

23. cikk

 1. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.
 2. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga.
 3. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.
 4. Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz.

24. cikk

Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidőre, beleértve a munkaidő ésszerű korlátozását és az időszakos fizetett szabadságot.

25. cikk

 1. Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt elveszíti.
 2. Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a szociális védelemben részesül.

26. cikk

 1. Minden személynek joga van a neveléshez. A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapvető oktatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelező. A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki előtt -érdeméhez képest- egyenlő feltételek mellett nyitva kell állnia.
 2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletbentartásának megerősítésére kell irányulnia. A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését.
 3. A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.

27. cikk

 1. Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a művészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben való részvételhez.
 2. Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.

28. cikk

Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek.

29. cikk

 1. A személynek kőtelességei vannak a közösséggel szemben, amelynek keretében egyedül lehetséges a személyiség szabad és teljes kifejlődése.
 2. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletbentartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.
 3. Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.

30. cikk

A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az valamely állam, valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://8ker.blog.hu/api/trackback/id/tr173454016

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Hadkötelezettség és az emberi jogok 2011.12.11. 19:09:36

Részlet Farkas Henrik (1942-2005) a Hadkötelezettséget Ellenzők Ligájának egykori elnöke, a "Hadkötelezettségről elkötelezetten" előadásából.  2000 április 14             &...

Trackback: A magyarok 63%-a fajgyűlölő 2011.12.11. 13:20:49

A lakosság 63 százaléka genetikai meghatározottságnak véli a romák bűnözési „hajlamát” a Tárki szerint....

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

A hazai jogvédők már az első kettőt leszarják. Lsd. határontúli magyarok.
@Anti Anyag: A hozzád hasonló bérkommentelő trollok pedig az egészet leszarják.
@Anti Anyag: Nem nagyon tudom értelmezni a hozzászólásodat.
31. Elfogy az olaj, véget ér a jólét.
31. Emberi jogai csak a ballib érdekkör által arra érdemesnek minősített embereknek vannak. (A cigányok közül bűnöző életmódot folytatóknak van, a hajléktalanok közül ön- vagy közveszélyes módon viselkedőknek van, nekik jár támogatás, jogi és erkölcsi védelem, sajtókampány stb.; azon magyaroknak viszont, akiknek testi vagy lelki épségét vagy vagyonát pld. az előbbi két csoport veszélyezteti, vagy a határon túl élnek, na azoknak nincsen, nekik csak kuss van. Mert csak.)
@Johnny Tinenbalm3.14: Ha neked nem fontosak az Emberi Jogok, felolem maradhatsz ostoba buta, muveletlen proszto rabszolga, aki kussban lapatolja a szart az nemesen szuletett parancsara, de azt gondolom a leghangosabb siro szaj lennel, ha valoban igy lenne.
"" 29. cikk
A személynek kőtelességei vannak a közösséggel szemben ....
.
Na ezt a rész kéne alaposan átolvasni egyeseknek , máris könnyebb lenne sokminden .
"A nyilatkozatot a II. világháború borzalmai ihlették"

Azért annyira nem szörnyű ez a nyilatkozat, annál inkább a fogalmazás.:P Inkább tragikomikus, onnantól kezdve, hogy minden ember egyenlőnek születik - a fenét - odáig, hogy semmilyen szankciót nem tartalmaz arra az esetre, ha valamely állam ezt megszegné.
Én szerintem az a legnagyobb baj,hogy az emberi jogokat külön nyilatkozatba kell fektetni.
Igaz,igy sem sokan ismerik illetve tartják be.
Ez a szobajogvédő, aki ezt a blogot előállította, valszeg sosem járt a 8. kerben. Valszeg nem látta, mi mocsok, undormány lepte el, pont azért, mert eddig nem lehetett intézkedni azok ellen a (túlnyomó többségükben igen erősen antiszociális elemek ellen)akik miatt ez a helyzet előállt.
@mement: látom nem sikerült felfognod; épp az a baj, hogy a magukat "jogvédőknek" nevezőknek NEM egyetemesen fontosak az emberi jogok, hanem a saját szimpátiájuk alapján válogatnak.
@Johnny Tinenbalm3.14: Mindenkinek meg van a maga `terulete`, az amivel fogalkozi, amihez ert, amivel kapcsolatban kepben van. Ott vn Pl Gaudi-Nagy szeljobber jogvedo, szarik mindenre ami kivul esik az altala meghatarozott kriterumokon, n

Szoval elmesz te faszomba ezzel a szamonkero aktualpolitikai populizmusba oltott sertet hazudozassal, es legkozelebb akkor szolj ha megertetted a civil jogvedelem fontossagat, es kepes vagy konstruktiv eszrevetelt, esetleg jol fogalmazott kritikat kibofogni magadbol.
@mement: még mindig nem érted. ha egy csoportnak jár a hangos jogvédelem, a másiknak nem, az azt jelenti, hogy az emberi jogok egyemessége sérül. legközelebb akkor szólj, ha ezt megértetted.

az "ostoba buta, muveletlen proszto" jelzővel kapcsolatban pedig annyit, hogy az "Emberi Jogok" kisbetűvel írandó, "az nemesen szuletett" -> a nemesként született, a "Pl" helyesen írva pedig "pl.". Ez pedig oktoba műveletlen prosztók számára is ingyenesen letölthető: mek.oszk.hu/01500/01547/
egyemessége->egyetemessége, oktoba->ostoba
@nyekk: hehe

szerintem ezt minden évben egyszer érdemes átolvasni, és az év végéhez közeledve a számot-vetés időszakában megnézni, hogy így cselekedtem-e?

hofmanrózsi meg ezt tegye kötelezővé..:)
@Johnny Tinenbalm3.14: `Ez pedig oktoba műveletlen prosztók számára is ingyenesen letölthető: mek.oszk.hu/01500/01547/`

Jo ez igaz, szarok a helyesirasra.

`még mindig nem érted. ha egy csoportnak jár a hangos jogvédelem, a másiknak nem, az azt jelenti, hogy az emberi jogok egyemessége sérül. legközelebb akkor szólj, ha ezt megértetted.`

Egy nagy faszt, a jogvedelem nem allami szolgaltatas, tisztesseges jogvedo alapitvany meg csak nem is fogad el allami tamogatast, esetleg palyazatokat, meg persze adomanyokat. Akkor lenne jogserelem, ha az alltalad serelemzett csoportnak nem lennenek ugyanazok a lehetosgek adottak mint annak amelyikert sikeresen lobbiznak a jogvedok.

Barki letrehozhat alapitvanyt es tolhatja a kedvenc tarsadalmi regetenek/csoportjanak a kereket.
@mement:
Demdzsoni bràvonak az a baja, hogy ot jobban leszarja a sajat jobbikons latens hetero faja, mint mondjuk a maszopos a budos csoves szemet cigany tolvajt. Szegeny dzsoni azt nem erti h hozzakepest az altalam emlegetett c tipusu bunozo egy harvardi kiralyi csaladbol szarmazo diszdoktor!
@mement: nem is állítottam, hogy állami szolgáltatás, csak azt, hogy ha az egyik csoportnak jut belőle, a másiknak nem, akkor sérül az egyetemessége. kérlek próbáld meg értelmezni ezt a mondatot.

megjegyzem, a bűnöző cigányokhoz házhoz megy a jogvédő, ezzel szemben áldozataikon nem segít a rendőrség (se). akárhogy csűröd-csavarod, itt nem érvényesül az emberi jogok nyilatkozata (sem).

"Barki letrehozhat alapitvanyt es tolhatja a kedvenc tarsadalmi regetenek/csoportjanak a kereket."

naja, csak lehet hogy nem kap milliós támogatást "független" "nemzetközi" "civil" szervezetktől, és a hírük sem kerül be a sajtóba. ne hazudjunk egyenlőséget oda, ahol nincs.
@Johnny Tinenbalm3.14: tehat az a bajod hogy van akinek meg vannak az eroforrasai egy jogvedo alapitvany mukodtetesere es nem a te szajized szerint hasznalja ezt fel?

Azert mondtam hogy nem allami szolgaltatas, mert egy civil alapitvanyon igencsak ordas fasszsag szamon kerni, hogy mindenkit maradektalanul egyenloen kepviseljen.

Divatos aktualpolitikai panel amit loksz, realis alapokat nelkulozo elvarasokkal. Ahelyett hogy azon torned a fejed, hogy fedd le azokat a teruleteket amiket a jelenlegi jogvedok nem tesznek.
@mement: `Ahelyett hogy azon torned a fejed, hogy fedd le azokat a teruleteket amiket a jelenlegi jogvedok nem tesznek.`

Marha tenyleg fontosnak erzed, nem csak egy jo alkalom volt kopkodni masok munkajat.
@mement: a féligazság hazugság. az az EGYÜTTÁLLÁS, hogy az állam és a jogvédők együttesen diszkriminálnak, visszás. nem értem hogy mit nem lehet ezen érteni.

mellesleg a gondolatmeneted alapján gondolom a csövesek gondjait is leszarod, hiszen akit érdekel, az alapítson szépen civil szervezetet ugyebár.
@Johnny Tinenbalm3.14: `mellesleg a gondolatmeneted alapján gondolom a csövesek gondjait is leszarod, hiszen akit érdekel, az alapítson szépen civil szervezetet ugyebár.`

Nem, csak nem ugy juttatom kifejezesre hogy mas elesett csoportokon segito szervezetek munkajat pocskonidazom.

`az az EGYÜTTÁLLÁS, hogy az állam és a jogvédők együttesen diszkriminálnak`

Hat persze, es az egesz mogott gondolom a tudjukkik vannak...
@mement: nem ez volt az állításom feltétele, hanem kb. "az nem baj, hogy az állam nem gondoskodik eléggé a csövesekről, és a civileknek sincs elég pénzük erre".

ha meg akarod tudni, mi van a dolog mögött, nézz utána az átláthatósággal kapcsolatban annyira lelkes, valahogy sorra ideológiai vagy politikai érdekeknek megfelelően cselekvő "civil" szervezetek bevételeinek, illetve annak hogy az összes, szart kavaró eseményen megjelenő "civil aktivisták" miből élnek. segítek: valamiért mindez nem nyilvános.
A 24. cikk nálunk nem nagyon érvényesül.
pont elég lenne alkotmánynak, na meg jó is
@Johnny Tinenbalm3.14:

Azért neked is érdekes lelkivilágod van. A blogíró egy évfordulón ideteszi a nyilatkozatot, mindenfajta kommentár nélkül, erre te rögtön hörögve "ballibsizel". (Érdekes egyébként, hogy a szellemi nyomorékok minden korban megtalálják a maguk szellemi moslékját. A "ballibsi" előtt volt az "imprlista", azelőtt a "kulák" meg a "reakciós", azelőtt a "komenista". Hiába no, van akinek csak mások által egyszer már megemésztett és felböfögött javak jutnak.)
A poszt szerintem gondolkodásra kellene serkentsen, hogy milyen alja egy g*ci világban élünk, ahol még egy minden jóérzésű ember által értelmesnek tartott nyilatkozatot is naponta millió helyen és milliószor hagynak figyelmen kívül. Azon kellene gondolkodni, mit lehetne tenni, hogy egykicsit is jobbá tegyük ezt a szarhalmazt. Erre te jössz és még odakulázol a rakás tetejére. Hát ezek miatt van ilyen mocsok ezen a sártekén.
Én részemről inkább cselekszem.
@Kis ember: te mérhetetlenül ostoba, te, épp azt részletezem, hogy mekkora probléma, hogy nem egyetemesen érvényesülnek az emberi jogok.

egyes, leülhetsz.