A pályázat célja
A lakóközösségek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázat tárgya
A lakóközösségek támogatása a "Pályázati díj és kategóriák" alcím alatt megnevezett kategóriákban.

A pályázók köre
A pályázaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik Allianz vagy Hungária lakóközösség-biztosítással, valamint nincs biztosítási díjhátraléka.
Ezen belül az Allianz Bank különdíjra az a lakóközösség pályázhat, amely rendelkezik Allianz Társasházi Számlával, és a számláról legalább két csoportos beszedési megbízást (biztosítási díjat vagy más számlát) fizet.

Pályázati díj és kategóriák
A pályázati díj formája: vissza nem térítendő támogatás.
Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

Zöld program
Közösségi használatú zöldterület kialakítása, felújítása; parkosítás, kertépítés, kertrendezés; belső udvar rendezése; folyosók/lépcsőházak/közös területek és helyiségek zöldesítése; virágládák kihelyezése; dísznövények, virágok ültetése; zöldtető felújítása; kerti berendezések felújítása, létesítése.
Játszó program
Gyermekek környezetének, életterének minőségi javítása; felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EU-szabvány szerinti átalakítása; játszóhelyiség kialakítása, berendezése.
Közös program
A lakóközösség minden tagja által igénybe vehető, közös helyiség (klubszoba, edzőterem), közös használatú szabadtéri terület (kerti sütő-főző hely, pihenőhely stb.), biciklitároló kialakítása, felújítása, berendezése.
Gondoskodó program
- A lakóközösség biztonságát és védelmét szolgáló fejlesztések támogatása: lépcsőház, lépcsők baleset-mentesítése, lakóépület akadály-mentesítése; védelmet, biztonságot szolgáló berendezések kiépítése, felszerelése, korszerűsítése.
- Környezetvédelemmel, energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos beruházások támogatása: szelektív hulladéktároló kialakítása (ha van szelektív hulladékbegyűjtési lehetőség); világítótestek, világítási rendszerek korszerűsítése, mozgásérzékelők kiépítése; fűtési és melegvíz-rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos megoldások alkalmazása.

Díjazás: kategóriánként maximum 3 000 000 Ft

Allianz Bank különdíj
A Társ a házban 2009 pályázat különdíja, amely a díjazott pályamunka megvalósításának támogatását jelenti, maximum 1 000 000 Ft összegig.

A részvétel feltételei
- A benyújtott pályázat kizárólag olyan épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat, amelyre kiterjed a Hungária vagy az Allianz lakóközösség-biztosítási szerződés.
- A pályázat benyújtásáról és annak tartalmáról készüljön 2009-re vonatkozó érvényes egyetértő közgyűlési határozat.
- A pályázatot benyújthatja a lakóközösség megbízottja vagy képviselője.
- A pályázat benyújtásához pénzügyi önrész nem feltétel, a terv teljes egészében finanszírozható a pályázati díjból.

Csatolandó dokumentumok
Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
- a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (az adatok és a nyilatkozatok aláírásával),
- a pályázat keretében megvalósítandó munka leírását maximum 2 gépelt oldalon,
- méretarányos tervrajzot vagy látványtervet
(Nem szükséges műszaki dokumentáció, de méretarányosan és egyértelműen tükrözze a terv lényegét, továbbá
Játszó program esetében meg kell adni a terület méreteit, a játékeszközök típusát, méreteit, valamint az ütéscsillapító felület méreteit és anyagát is.
Közös program esetében a ki- vagy átalakítandó helyiség méreteit, a helyiség jellegétől függően a szellőztetési és fűtési megoldásokat.)
- minimum 3 db színes fotót a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja, és annak a lakóépület(ek)hez viszonyított elhelyezkedéséről is képet ad,
- a megvalósítás időbeli ütemtervét (heti bontásban, maximum 1 oldalon),
- a részletes költségvetést (maximum 1 oldal) az időzítés és a felmerülő költségek szerinti részletezésben, valamint az esetleges pályázati forráson kívüli költségeket,
- a pályázat benyújtásáról és tartalmáról szóló, 2009-re vonatkozó érvényes egyetértő közgyűlési határozatot,
- a pályázó kötelezettségvállalását, hogy nyertesként az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel, a különdíj odaítélése esetén az Allianz Bank Zrt.-vel legkésőbb 2009. július 1-jéig szerződést köt, amelyben vállalja, hogy a pályázatában foglalt tervet megvalósítja,az általa meghatározott ütemezésben, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró az eredeti állapotot és a munkafolyamatokat ellenőrizze.

Pályázat benyújtása
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai úton a megadott határidőig folyamatosan lehet benyújtani.
A pályázatok postára adási határideje: 2009. április 30.
Cím: "Társ a házban 2009" pályázat, Allianz Hungária Zrt., 1373 Budapest, Pf. 610
A késve vagy hiányosan leadott pályázat, valamint nem a pályázati célnak megfelelő pályázat kizárja magát.

Értékelés
Az értékelést szakmai zsűri végzi.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
- a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket;
- a pályázat mennyire szolgálja a lakóközösség szűkebb környezetének minőségi javítását, szépítését, rendezettebbé tételét, biztonságát, és mennyire támogatja a közösségi életet és kezdeményezéseket;
- technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;
- a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.

Az értékelés határideje: 2009. június 12

A pályázat eredményéről a résztvevőket 2009. június 16-ig írásban értesítjük. Az eredmény megtekinthető lesz a http://www.allianz.hu weboldalon, valamint érdeklődni lehet fiókjainkban, illetve telefonon a 06-40-421-421-es számon.

Egyéb
- A pályázat nyílt, egyfordulós.
- Több lakóközösség együtt is pályázhat.
- Egy lakóközösség több kategóriában is pályázhat, illetőleg egy kategóriában különböző célokra több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázati adatlapon csak egy kategória jelölhető meg.
- Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).
- Amennyiben a pályázó az Allianz Bank különdíjért is indulni kíván, úgy a pályázati adatlapon egyértelműen jelölnie kell erre irányuló részvételi szándékát. Ez esetben meg kell adnia Allianz Társasházi Számlája számát, és rendelkeznie kell a számlára vonatkozóan két darab csoportos beszedési megbízással.
- A játszótérre, játszóeszközök telepítésére, felújítására vonatkozó pályázati terveknek meg kell felelniük a játszóterek biztonságosságára vonatkozó jogszabályoknak.
- A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
- A kiíró pályázatot nem őriz meg és nem küld vissza.
- A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
- A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa, valamint arra is, hogy kategóriánként több nyertest hirdessen a kategóriadíj megosztásával.
- A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt az eredeti helyszínt megtekintse.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata.
- A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró - az általa megbízott kommunikációs ügynökség közreműködésével - nyilvánosságra hozza, valamint hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósításáról, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa.
- A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja, a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.
- A kiíró a pályázati kategóriák nyertesével/nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket.
- Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2009. július elsejéig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.
- A kiíró a nyertes pályázók számára a szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának ütemében, az egyes ütemek befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz beérkezett számlák alapján utalja át a pályázati díj részleteit.
- A különdíj odaítélése esetén
- a pályázó az Allianz Bankkal köt szerződést, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket,
- a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a bank vagy megbízottja a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze,
- a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy nevét, címét, pályázatának tartalmát a bank - az általa megbízott kommunikációs ügynökség közreműködésével - nyilvánosságra hozza, valamint hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósításáról, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa,
- ha a bank a különdíj nyertesével a szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és a szerződés nem jön létre, úgy a bank jogosult új nyertest hirdetni a külön díjra vonatkozóan, és vele szerződést kötni,
- a bank a szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának ütemében, az egyes ütemek befejezését követően, a beérkezett számlák alapján utalja át a pályázati díj részleteit.
- A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására. Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a kiíró, illetve a különdíj esetében a bank részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az Allianz Hungária Biztosító Zrt. fiókjaiban és a 06-40-421-421-es számon hívható telefonos ügyfélszolgálatán érhető el. A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letölthetők a http://www.allianz.hu honlapról is.

A bejegyzés trackback címe:

https://8ker.blog.hu/api/trackback/id/tr51029535

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.